03 230 53 16
Print

Privacy policy

JACOBS bvba, Grote Steenweg 123, 2600 Berchem.  Op deze Website verneemt u meer over JACOBS bvba en over de producten en diensten die we aanbieden.  Jacobs bvba is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens. Jacobs bvba verbindt zich er derhalve toe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens worden enkel gebruikt voor de in deze geheimhoudingsverklaring beschreven doeleinden. Alle gegevens worden verwerkt overeenkomstig deze geheimhoudingsverklaring en de geldende wettelijke voorschriften.


Privacy Statement Jacobs Website
Waarvoor gebruikt Jacobs bvba uw persoonlijke gegevens?

  • Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw commentaar of vragen.
  • Als u om productinformatie vraagt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag en om statistieken aan te leggen.
  • Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om de service te evalueren en te verbeteren die Jacobs bvba via de Website aanbiedt.

Welke gegevens gebruikt Jacobs bvba?
Als u een formulier met een vraag om feedback of productinformatie invult, gebruikt Jacobs bvba de gegevens die het nodig heeft om contact met u op te nemen, zoals naam, adres, land, telefoonnummer, e-mail en de inhoud van uw vraag.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Enkel Jacobs bvba heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de Website werden verzameld en worden niet met derden gedeeld!

Gebruikt Jacobs bvba uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?
Jacobs bvba gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen. Jacobs bvba verbindt zich er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen.

Gebruikt Jacobs bvba cookies op de Website?
De Website maakt gebruik van cookies. Deze cookies dienen om u te identificeren en beter te kunnen bedienen. Cookies stellen Jacobs bvba in staat het gebruik van de Website te controleren en te analyseren. U kunt die cookies weigeren. Als u dat doet, is het mogelijk dat de Website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?
Jacobs bvba slaat de gegevens op op servers, die in Amsterdam, Nederland, zijn opgesteld. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een verwerker die zich er jegens Jacobs bvba toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij Jacobs bvba?
Jacobs bvba heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?
U bent niet verplicht Jacobs bvba de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan Jacobs bvba geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat Jacobs bvba u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag Jacobs bvba ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. Jacobs bvba verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken. Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat Jacobs bvba uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wie kunt u contact opnemen?
Aanvragen kunnen worden ingediend bij: info@jacobsdrukkerij.be of op het volgende adres:
Jacobs bvba, Grote Steenweg 123, 2600 Berchem, BELGIË.
 
Jacobs bvba verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende Europese wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om hieraan gevolg te kunnen geven, kan Jacobs bvba deze geheimhoudingsverklaring regelmatig aanpassen.

Door deze geheimhoudingsverklaring te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat Jacobs bvba uw persoonlijke gegevens gebruikt overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen.