03 230 53 16

HOBBYLIJM PATTEX PERM SPRAY 400ML

Bestelnummer: 836245 op voorraad: 21

Verpakt per: STUKS Prijs per:

€ 24,44 (excl. BTW)
Logo
Icon
Specificaties
Productnummer: 836245
Merk: Pattex
Voorraad: 21
Verpakt per: STUKS / 1
Prijs per: STUKS
Kleuren: Transparant
Kleur: Transparant
Thema: Clean desk
Doelgroep: Onderwijs, ZZP'er
Formaat: EA3
Omschrijving

Oplosmiddelhoudende spuitlijm voor lichte materialen.

Voor papier, karton, fotopapier, posters en drukwerk.

Op gladde en vele poreuze ondergronden.

Verbruik: 100gr per vierkante meter.

Corrigeerbaar binnen 15 minuten.

Kleurloos, niet vergelend en vrij van FCKW en CKW.

De Pattex Power Spray Corrigeerbaar voorkomt rimpelen, blaasvorming, vlekvorming of doorbloeding.

Gevarenaanduiding: H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling:

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

Veiligheidsaanbeveling:

P261 Inademing van spuitnevel vermijden.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Veiligheidsaanbevelingopslag;

P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50° C/122°F. Veiligheidsaanbeveling verwijdering: P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.

Gerelateerde producten
Alternatieve producten