03 230 53 16

LIJM TESA SPRAY EXTRA STRONG 500ML

Bestelnummer: 836099 op voorraad: 0

Verpakt per: SPUITB Prijs per:

€ 18,50 (excl. BTW)
Logo
Icon
Specificaties
Productnummer: 836099
Merk: Tesa
Voorraad: 0
Verpakt per: SPUITB / 1
Prijs per: SPUITB
Kleuren: Transparant
Kleur: Transparant
Doelgroep: Onderwijs, ZZP'er
Formaat: EA3
Thema: Clean desk
Omschrijving

tesa® Lijmspray Extra Strong is een extra krachtige filmvormende lijmspray die zelfs zwaardere materialen stevig kan verlijmen.

Te gebruiken als stof-, hout-, metaal- en kunststoflijm voor elke situatie die een betrouwbare hechting vereist.

Om de lijm nauwkeurig aan te brengen, kan de kop in 3 stappen worden versteld voor gladde, ruwe of oneffen oppervlakken.

Hij is zeer temperatuurbestendig en garandeert een langdurige hechting van tal van materialen zoals vilt, folie, foto’s, textiel/stof, glas, rubber, hout, keramiek, kurk, kunststof, leer, metaal, porselein, steen of schuimplastic.

Inhoud 500ml.

Regelbare spuithoeveelheid.

Geschikt voor zware materialen.

van -30°C tot +80 °C.

Goede kleefkracht op PE en PP.

Vrij van silicone en chloorhoudende oplosmiddelen.

Veiligheidsinformatie: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Na het inademen: bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging brengen voor transport.

Na huidcontact: onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

Na oogcontact: ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen.

Na inslikken: bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

Gevarenaanduiding; H222-H229 "Zeer licht ontvlambare aerosol." "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting."

H315 "Veroorzaakt huidirritatie."

H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie."

H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken."

H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."

Veiligheidsvoorschrift;

P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden."

P102 "Buiten het bereik van kinderen houden."

P103 "Alvorens te gebruiken, het etiket lezen."

P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken."

P211 "Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten."

P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden."

P271 "Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken."

P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen."

P405 "Achter slot bewaren."

P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F."

P501 "Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften."

Gerelateerde producten
Alternatieve producten